Công trình

LUCIFER GYM - YOGA

METAO OFFICE_EVER YOUNG

AROMA SPA

TYOUNG CLINIC

GOLD COAST SPA

VIVA GYM

Holiday Inn - Khách sạn TPHCM

APARTEL HOTEL

YOGASHALA - QUẬN 7

XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ Ở

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT NAM

SAHARA CLUB